2024-05-20 INFO MATRICULACIÓ AL CEIP XALOC

-CAT-

LLISTAT DE PLACES VACANTS


Aquest llistat és només orientatiu, i l’adjudicació d’aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d’alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).

Les vacants de 4t EI dels municipis d’escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d’admissió.

-CAST-

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 24-25. LISTADO DE PLAZAS VACANTES


Este listado es sólo orientativo, y la adjudicación de estas vacantes dependerá de la tipología de la plaza (alumnado ordinario / con NEE / con NESE). Además, está sujeto a posteriores adjudicaciones (de alumnado recién llegado/por cambios extraordinarios de centro).
Las vacantes de 4º EI de los municipios de escolarización equilibrada podrán variar en función de los acuerdos Tomados en la comisión de admisión.