📢📢VISIÓ DE CENTRE📢📢

-CAT-

Estimats pares, mares, tutors i comunitat educativa,

Ens complau informar-vos sobre els importants avanços assolits durant el present curs escolar en relació a la visió del nostre centre educatiu. Al llarg de l’any, hem treballat conjuntament tots els sectors de la comunitat educativa, incloent alumnes, docents, personal administratiu i famílies, per definir i enfortir la nostra visió compartida.

Procés de Col·laboració

Des de l’inici del curs, hem implementat una sèrie d’activitats i trobades amb l’objectiu de recollir les perspectives i opinions de tots els membres de la nostra comunitat educativa. Aquest procés participatiu ha inclòs:

  • Reunions i tallers participatius: On cada sector ha tingut l’oportunitat d’expressar les seves idees i suggeriments.
  • Enquestes i consultes: Per obtenir una visió més àmplia i detallada de les expectatives i necessitats de tots els involucrats.
  • Grups de treball: Que han permès aprofundir en temes específics i generar propostes concretes.

Resultats Obtinguts

Gràcies a la col·laboració i el compromís de tothom, hem aconseguit consensuar una visió clara i compartida. Alhora, també s’ha aconseguit concretar un lema que transmeti el missatge de la visió per al nostre centre educatiu: “JUNTS FEIM COMUNITAT.”

Clica per veure la Visió del CEIP Xaloc i la infografia dissenyada

Estem convençuts que aquesta feina realitzada serà la base per seguir avançant i millorant, assegurant que el nostre centre continuï sent un referent de qualitat i excel·lència educativa.

Agraïm sincerament a tots els que han participat i contribuït en aquest procés. El vostre suport i col·laboració han estat fonamentals per assolir aquests èxits.

Atentament,

La direcció

-CAST-

Estimados padres, madres, tutores y comunidad educativa,

Nos complace informarles sobre los importantes avances logrados durante el presente curso escolar en relación a la visión de nuestro centro educativo. A lo largo del año, hemos trabajado conjuntamente todos los sectores de la comunidad educativa, incluyendo alumnos/as, docentes, personal administrativo y familias, para definir y fortalecer nuestra visión compartida.

Proceso de Colaboración

Desde el inicio del curso, hemos implementado una serie de actividades y encuentros con el objetivo de recoger las perspectivas y opiniones de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Este proceso participativo ha incluido:

  • Reuniones y talleres participativos: Donde cada sector ha tenido la oportunidad de expresar sus ideas y sugerencias.
  • Encuestas y consultas: Para obtener una visión más amplia y detallada de las expectativas y necesidades de todos los involucrados.
  • Grupos de trabajo: Que han permitido profundizar en temas específicos y generar propuestas concretas.

Resultados Obtenidos

Gracias a la colaboración y el compromiso de todos, hemos logrado consensuar una visión clara y compartida.

A la vez, también se ha conseguido concretar  un lema que transmita el mensaje de la visión  para nuestro centro educativo.: “JUNTS FEIM COMUNITAT “

Clica para ver la Visión del CEIP Xaloc y la infografia diseñada

Estamos convencidos de que este trabajo realizado será la base para seguir avanzando y mejorando, asegurando que nuestro centro continúe siendo un referente de calidad y excelencia educativa.

Agradecemos sinceramente a todos los que han participado y contribuido en este proceso. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para alcanzar estos logros.

Atentamente,

La dirección