Pla d’emergències i evacuació del centre

Pla d’emergències i evacuació del centre

L’equip directiu del centre serà el responsable d’impulsar els plans de seguretat i emergència
del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les
incidències.
El centre té actualitzat un pla d’emergència pels casos en què es necessiti dur a terme una
evacuació de l’alumnat del centre.
Cada curs escolar s’ha de realitzar un simulacre d’evacuació de l’alumnat del centre. S’ha de
comunicar a la Secretaria general de la Conselleria d’Educació i Cultura el dia i l’hora d’aquest
simulacre.
1.1.- Normativa legal
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals
 Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències en les Illes Balears
 Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats aspectos de la Llei
d’ordenació d’emergències en les Illes Balears
 Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents d’educació general
bàsica, batxillerat i formació professional. Ministeri d’educació i Ciència