Projecte Educatiu de Centre

Projecte Educatiu de Centre

Esteu veient una revisió anomenada "Projecte Educatiu de Centre", desada el 26 de juny de 2020 a les 13:08 per Bartolome Cerda Estarellas
Títol
Projecte Educatiu de Centre
Contingut

PEC Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc

ÍNDEX

1. Les característiques de l’entorn del centre i els seus trets d’identitat. 1.1 Referència històrica. 1.2 Ubicació, situació soci - econòmica i cultural de la zona. 1.3 Tipologia escolar. 1.4 Trets d’identitat del centre 2. Valors i objectius educatius. Opcions pedagògiques 2.1 Objectius generals 2.2 Objectius específics 3. Coordinació amb serveis i institucions 4. Indicadors d’avaluació del PEC 5. Documents: 5.1. Concreció curricular (CC) 5.1.1. Programacions didàctiques (PD) 5.1.2. Programacions d’aula (PA) 5.2. Reglament d’organització i funcionament (ROF) 5.3. Pla de convivència 5.4. Pla d’acció tutorial (PAT) 5.5. Projecte lingüístic de centre (PLC) 5.5.1. Pla d’acolliment (PALIC) 5.6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD) 5.6.1. Programa de diversificació curricular a ESO (PDC) 5.6.2. Projecte d’intervenció socioeducativa (PISE) 6. Pla d’emergència i evacuació 1. Les característiques de l’entorn del centre i els seus trets d’identitat 1.1 Referència històrica. Aquest Centre començà a principis dels anys 70 com una escola unitària que progressivament amplià les seves unitats. Fins el curs 87/88 l’escola estava a un edifici vora la platja arribant fins a les sis unitats. Per manca d’espai s’havia habilitat un barracó propietat de l’Associació de Veïns on s’impartien classes de 1r d’EGB. Durant el curs 88/89 s’inaugurà l’actual edifici que, posteriorment ha sofert una ampliació amb l’edifici d’Educació Infantil l'any 95. El pati de l'escola ha sofert una ampliació al curs 2003/2004. 1.2 Ubicació, situació soci - econòmica i cultural de la zona. Peguera és una localitat costanera que pertany al municipi de Calvià. Està situada a 23 km. de Palma, a la costa de Ponent de l’illa de Mallorca. El topònim de Peguera té el seu origen a la paraula “pega” que és la substància gomosa i aferradissa que s’obté de l’elaboració de la resina dels pins que es fabricava als forns que hi havia a la zona. El nucli de població començà l’any 1935, la població ha anat augmentant progressivament segons la demanda del creixement turístic i econòmic i l’emigració procedent majoritàriament de la Península, països sud-americans, Anglaterra, Alemanya i Països de l’Est. Els domicilis de la immensa majoria de l’alumnat estan concentrats dins el nucli de població. Hi ha un petit grup que ve de localitats pròximes. L’activitat econòmica de la població està dedicada en gran part a professions relacionades amb el turisme, fet que condiciona tots els aspectes de la vida dels seus habitants: horaris, llocs de treball, vida de família, etc. I d'aquesta població hi ha un gran nombre de treballadors de temporada. 1.3 Tipologia escolar. Titularitat: Escola pública depenent de la Conselleria d’educació,Cultura i Esports del Govern Balear. Nivells educatius: Educació Infantil i Primària. Número d’unitats: 17. Educació Infantil: 6; Educació Primària: 11 Número d'alumnat: durant el curs escolar 2010-11, any de redacció d’aquest document, l’escola té actualment 95 alumnes a Ed. Infantil i 195 Ed. Primària, amb un total de 290 alumnes. Ubicació de l’escola: L’escola està situada al carrer Col·legi Públic Xaloc, 4 de Peguera (C.P. 07160), entre un descampat i uns blocs d’hotels i apartaments, allunyada de la carretera. Edificis i espais escolars: L’espai escolar es distribueix de la següent manera: Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc Aprovat el curs 2010-11 al consell escolar de data 30 de juny de 2011 Edifici de Primària: 11 aules, 1 aula de música i anglès, 1 aula multiusos, 1 despatx d’especialistes, 1 sala de professors, 1 biblioteca (posibilitat de dividir-la en dos espais), 1 sala d’ordinadors, 1 sala de E. Compensatòria, 1 sala de P.T., 2 despatxos: direcció i secretaria, 1 consergeria, 1 espai de neteja, 1 sala de AMIPA, 3 banys per a professors (un d’elles per a minusvàlids), 6 banys per a alumnes, 1 menjador, 1 cuina, 1 zona de pati, 2 pistes d’esport, 1 magatzem de material esportiu i 1 magatzem de materials varis. Edifici d’ Infantil: 6 aules, 1 sala de psicomotricitat, 7 banys per l’alumnat, 1 sala de professors/es, 1 bany per a minusvàlids, 4 banys per a professors/es, 2 espais per a neteja,1 ascensor i 1 pati. Serveis: Menjador i activitats extraescolars Projectes de centre: Seccions europees, Xarxipelag 2.0 Característiques singulars del centre: - Jornada escolar continuada de 9 a 14 hores. - El servei de consergeria és a càrrec de l’empresa “Oh! Limpia” així com el de neteja de l’escola. - El manteniment i conservació del centre el fa l’Ajuntament de Calvià. - La procedència peninsular de la majoria dels pares i el fet que treballin a l’hoteleria, fa que durant el curs hi hagi moltes absències de l’alumnat a causa de les vacances dels seus pares o per passar els mesos d’atur a la Península. - El que l’escola estigui a una zona turística fa que hi hagi una part important d’alumnat estranger i/o peninsular, el qual té com a primer problema l’assoliment de les llengües pròpies de la nostra terra, cosa que dificulta el seu aprenentatge. Per poder pal·liar aquest problema, el curs 97-98 ens va ser concedit un professor en plantilla d’educació Compensatòria. Per tant davant la quantitat d’alumnat que desconeix la llengua catalana l’any 2000-01 es va aprovar el projecte lingüístic de centre que donava a la llengua pròpia de les illes el caràcter de vehicular de centre. A partir del curs escolar, 2009-10, va ser el primer curs que tots els escolars desenvoluparan el projecte aprovat amb anterioritat. Durant aquest curs hem revisat i modificat el pla d’acolliment on es té molt en compte tot el procés d’aquest alumnat nouvingut. Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc Aprovat el curs 2010-11 al consell escolar de data 30 de juny de 2011 1.4. Trets d’identitat del centre. Els trets característics que defineixen la nostra escola són :  Llengua. Al centre utilitzem el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. L'objectiu és fomentar l'ús del català a fi d'assolir la igualtat entre les dues llengües oficials. Aquests aspectes es concreten al Projecte Lingüístic de Centre. Actualment ens trobam al programa de seccions europees augmentant en qualitat i en quantitat la formació de l'alumnat en llengua estrangera.  Coeducació. Treballem per aconseguir l'igual i absolut desenvolupament tant intel·lectual com a físic, dels nins i de les nines, per la qual cosa s'estableix una metodologia que tendeix a eliminar qualsevol discriminació per raons de sexe, raça, religió, situació econòmica i limitacions físiques o psíquiques.  Confessionalitat. El centre és aconfessional. Totes les religions tenen el mateix respecte. A principi de curs es dóna la possibilitat al pares per a que puguin triar l’opció de religió o ensenyament alternatiu per als seus fills/es. El professorat de religió es nomenat pel Bisbat i imparteix una hora setmanal de classe per curs a Primària. Respectam les festes religioses que formen part de la nostra cultura i tradició.  Pluralisme i valors democràtics. Som un centre plural obert i respectuós amb els principis democràtics, que adopta, com a marc de referència per a la formació de l'alumnat, un conjunt de valors que afavoreixen la convivència entre tots els membres que formen aquesta comunitat educativa, i que són el suport de la vida escolar i permetin opcions responsables, respectant alhora els valors, creences, opinions o idees d'altres persones.  Entorn i medi ambient. Tenim en compte la problemàtica ambiental, estam oberts a l'entorn mitjançant l'observació i l'exploració. Fomentam actituds de curiositat, respecte, reciclatge i conservació del medi ambient.  Metodologia. Partim sempre de la realitat social i dels coneixements previs de l'alumnat possibilitant d'aquesta manera un aprenentatge significatiu. Això implica un enfocament globalitzador tenint en compte les diferències individuals i l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. El centre i per tant el professorat té en compte la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals de l’alumnat, fent les adaptacions curriculars oportunes i donant una importància per igual a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques d’aprenentatge i de continguts bàsics, desenvolupant a la vegada l’esperit crític i la capacitat de discussió i de decisió.  Gestió. Es duu a terme democràticament, amb la participació de tots els sectors que integren la comunitat escolar. Per això s'estableixen els òrgans de gestió i participació més adients. El centre compte per a la gestió interna i l’assessorament amb els òrgans de gestió següents: • Consell Escolar • Claustre de Professors • Equip Directiu • Equips de Cicle • Comissió Coordinació Pedagògica • Comissió permanent • Comissió Econòmica • Comissió de Menjador • Comissió de Convivència • Comissió de Festes • Comissió lingüística Per observar més detalladament aquesta estructura amb les seves respectives funcions clica aquí i podràs llegir el punt 1 del reglament d'organització i funcionament del centre (ROF) 2. Valors i objectius educatius. Opcions pedagògiques Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de l’alumne, que parteix de les seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. L'ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i els interessos dels alumnes, i també el seu ritme personal de progrés. 2.1 Objectius generals • Educar integralment els alumnes com a persones responsables per a aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat. • Preparar els alumnes per entrar a l’educació secundària partint de les habilitats instrumentals bàsiques i mitjançant tècniques d’estudi. • Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat Espanyol i fer competents als alumnes en les dues llengües cooficials de la Comunitat Balear • Crear una escala de valors per a la vida basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància. • Integrar i connectar l’escola amb la realitat del medi, participant en les manifestacions culturals i de relació en el sí de la societat en la qual viuen 2.2 Objectius específics D’àmbit pedagògic • Treballar dins la línia de l’ensenyança activa i motivadora on els alumnes puguin desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l’esperit crític. • L'escola vetllarà per l'assoliment de les competències bàsiques de l'alumne, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant, tenint en compte la diversitat de l’alumnat. • Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural tot conscienciant els alumnes de la necessitat i utilitat del coneixement d’una llengua estrangera. • Conscienciar els alumnes en el respecte i conservació del medi ambient. • Fomentar el gust per l’Esport, els Jocs i la Música com a instruments de plaer, d’expressió i d’aprenentatge per a un millor desenvolupament integral de la persona. • Potenciar l'ús de les noves tecnologies aplicades a les àrees del currículum. (S'aprofitarà com a recurs els ordinadors portàtils que disposa el centre gràcies al projecte xarxipelag 2.0) Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc Aprovat el curs 2010-11 al consell escolar de data 30 de juny de 2011 D’àmbit institucional • Potenciar una participació activa de tots els membres de la Comunitat Escolar dins la vida social i cultural del Centre i el seu entorn. • Treballar i actuar per aconseguir i mantenir un aspecte agradable i estètic del Centre, respectant les dependències i el material del Col·legi. D’àmbit administratiu • Desenvolupar i potenciar eines útils per a la comunicació externa i interna D’àmbit humà i de serveis • Tenir molt present el Reglament d’organització i funcionament del centre a la vida diària del centre escolar. 3. Coordinació amb serveis i institucions Les diferents coordinacions que es duen a terme amb els serveis socials i educatius del municipi de Calvià pretenen planificar, programar, fer una previsió i garantir el servei educatiu sostinguts amb recursos públics i per millorar l’eficiència i assolir els objectius acordats. Tant L’EOEP com els Serveis Socials de l’ajuntament de Calvià es creen prenent com a referència la realitat demogràfica, l’escolarització i la xarxa educativa, així com les realitats culturals i sociològiques del municipi. S’afavoreixen les col·laboracions entre estructures i institucions municipals. Els objectius d’aquesta coordinació pretén millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social, que comportarà, entre altres coses, planificar i programar l’oferta educativa i l’escolarització, i coordinar els recursos existents en la zona per oferir els serveis necessaris pel bon desenvolupament del PEC de cada centre. La col·laboració entre els Serveis Socials i l’EOEP implicats en la zona educativa s'instrumenta amb la signatura d'un o més convenis que recullen els compromisos que adquireixen i les responsabilitats que assumeixen envers la zona educativa. Els objectius d’aquestes coordinacions són: • Concretar la cooperació i corresponsabilització en matèria educativa entre els Serveis Socials, l’EOEP i el centre. • Dinamitzar plans per a l'escolarització equilibrada de l'alumnat. • Coordinar l'acció educativa en el municipi. • Dinamitzar plans socioeducatius. • Establir xarxes de comunicació, col·laboració i compartició de problemes i solucions en l'àmbit educatiu entre els diversos centres que presten el servei educatiu sostinguts amb recursos públics. Concretar la coordinació i cooperació en les actuacions de la inspecció educativa, els serveis educatius de l’EOEP, els serveis educatius i socials locals i la resta d'agents educatius que actuen a Calvià. 4. Indicadors d’avaluació del PEC Es pretén que el nostre PEC sigui un projecte viu. Per això, prestarem especial atenció al desenvolupament de la posada en pràctica del mateix, així com als resultats finals obtinguts. En aquest sentit, el seguiment i avaluació del mateix tindrà una especial importància en el marc de la nostra intervenció. En el nostre cas, ens proposem realitzar una avaluació en dos àmbits: a) Avaluació de procés. Interna: som responsables únics del PEC, per la qual cosa una vegada a l’any, coincidint amb l’elaboració de la Memòria Anual, el revisarem, a fi de detectar possibles disfuncions o desajustaments indesitjats per a poder corregir les desviacions sobre la marxa. Participativa: realitzarem un seguiment dels problemes i objectius. A més de l’equip Directiu, intervindran en esta avaluació el claustre i el Consell Escolar. b) Avaluació final de resultats. S’avaluarà sota els criteris següents: a) Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre i impuls de la participació en aquests dels diversos col·lectius de la comunitat educativa. b) Gestió dels recursos humans i materials per a proporcionar una oferta educativa àmplia i ajustada a les demandes socials. c) Organització de les activitats extraescolars que afavoreixin l’obertura del centre connectant aquest amb el seu entorn. d) Disponibilitat per a atendre l’alumnat i les seves famílies oferint informació i responent a les seves demandes. e) Impuls i posada en marxa de programes i iniciatives d’innovació i formació que milloren el funcionament del centre. Com a resultat del procés avaluatiu, l’equip de cicle acordarà les propostes de millora pertinents per al proper curs. El Cap d’Estudis recollirà les conclusions i propostes del curs anterior en forma d’objectius i orientacions per al curs corresponent. Els àmbits on es dur a terme l’avaluació seran: • Reunions regulars d’Equip Directiu, claustre, comissió pedagògica i Cicle. • Reunions d’avaluació de nivell a final de trimestre. • Reunions extraordinàries. Tant en l’avaluació de procés com en l’avaluació final de resultats, procedirem a valorar el grau de consecució dels objectius proposats en el present PEC, i a les accions dutes a terme per a aconseguir-los. Els resultats de l’avaluació duta a terme es presentaran a la comunitat educativa per mitjà de dos vies principalment: 1. L’equip docent serà informat a través de la presentació de la Memòria Anual al final de cada curs. 2. El Consell Escolar rebrà i discutirà el PEC elaborat. 5. Documents: 5.1. Concreció curricular (CC) Es pot consultar el document complet a documents de centre. 5.1.1. Programacions didàctiques (PD) Es pot consultar el document complet a documents de centre. 5.2. Reglament d’organització i funcionament (ROF) Es pot consultar el document complet a documents de centre. 5.3. Pla de convivència Es pot consultar el document complet a documents de centre. 5.4. Pla d’acció tutorial (PAT) 5.5. Projecte lingüístic de centre (PLC) Es pot consultar el document complet a documents de centre. 5.5.1. Pla d’acolliment (PALIC) 5.6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD) Es pot consultar el document complet a documents de centre. 6. Pla d’emergència i evacuació Es pot consultar el document complet a documents de centre. Projecte educatiu de centre del CEIP Xaloc Aprovat el curs 2010-11 al consell escolar de data 30 de juny de 2011
Extracte


Antic Nou Data de creació Autor Accions
26 de juny de 2020 a les 11:08 Bartolome Cerda Estarellas