Pla Atenció a la diversitat

Pla Atenció a la diversitat

El Decret 119/2002, de 27 de setembre (ROC) estableix al seu capítol IV la
composició i funcions de l’equip de suport. Així diu que formaran part de l’equip de
suport el responsable de l’orientació educativa i psicopedagògica del centre, els
professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, i tot el professorat que dediqui una important part del temps lectiu a
tasques de suport. Actualment, a la nostra escola comptem, a part de les
representants de l’EOEP (orientadora i assistència social), amb un mestre especialista
en Audició i Llenguatge (AL) compartit, del qual disposam un 80%, un mestre
especialista en pedagogia terapèutica (PT), una mestra d’atenció a la diversitat (AD) i
una mestra de suport d´infantil. Tots ells, es reuniran un hora a la setmana i en
aquesta reunió participarà el/la cap d’estudis i el/la director/a, assumint-ne així les
funcions de coordinació amb l’equip directiu.
En quant a les funcions que li son encomanades a l’equip de suport s’estableixen en
tres àmbits diferents segons estiguin referides al professorat, a l’alumnat o al centre.
En relació al professorat:
a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de
l’adaptació curricular individual de l’alumne amb necessitats educatives especials
b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques
c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per
atendre la diversitat
d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies
e) Col·laborar en la detecció i anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat
f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb nee.
En relació a l’alumnat:
g) Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervindrà amb
l’alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb
aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma
coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a
l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i
en períodes determinats de la jornada.
En relació al centre:
h) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions
i) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del
professorat que treballa amb l’alumnat amb nee
j) Orientar en relació a les pautes d’actuació família-centre
k) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats
que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat
l) Coordinar la intervenció dels serveis externs en els centres educatius
En començar el curs farem una previsió del suports a nivell de cicle. prioritzant els
grups amb més necessitats. Farem una reunió a nivell de cicles pera dur a terme
aquesta previsió.
La Resolució de la Conselleria d’Educació i Cultura que aprova les instruccions
per a l’organització i funcionament de les escoles cada curs escolar especifica un
aspecte que es fonamental en quant a la planificació dels recursos humans de que
disposa el centre per a la realització dels suport, ja que indica que s’organitzaran
amb l’objectiu d’aconseguir el grau màxim d’eficiència i evitar interferències i
duplicitats.
Aquest darrer punt juntament amb les característiques del nostre centre fan
que l’equip de suport de la nostra escola opti per distribuir als seus membres de
manera que quedin adscrits a un determinat cicle.

Es tracta d’una mesura que afavoreix la normalització del context educatiu de
l’alumne amb nee, l’aprofitament del suport per la resta dels seus companys i facilita
la concreció de temps de coordinació entre els mestres de suport i els tutors.
Esta distribució no es farà de manera equivalent per a totes les classes, sinó que es
tindran en compte les necessitats de cada grup i l’aprofitament dels suports, es a
dir, es prioritzarà l’atenció als grups on hi hagi major diversitat i aquells models de
suport que afavoreixin la integració de l’alumnat amb nee dins el seu context.
Hem de tenir en compte que per a la realització d’aquesta tasca el centre disposa, a
més de totes les hores lectives que els membres de l’equip dediquen al suport, totes
aquelles hores de la resta de professorat del centre que es troben sense grup-classe.

Adjunts