Trets d’identitat 🧮

LLENGUA

Al centre utilitzam el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. L’objectiu és fomentar l’ús del català a fi d’assolir la igualtat entre les dues llengües oficials. Aquests aspectes es concreten al Projecte Lingüístic de Centre.

COEDUCACIÓ

Treballam per aconseguir l’igual i absolut desenvolupament tant intelectual com a físic, dels nins i de les nines, per la qual cosa s’estableix una metodologia que tendeix a eliminar la dualitat sexista existent tant dintre la societat com l’escola..

CONFESSIONALITAT

El centre és aconfessional. Totes les religions tenen el mateix respecte.Respectam les festes religioses que formen part de la nostra cultura i tradició; els alumnes que per motius religiosos no puguin participar en alguna activitat, realitzaran les tasques alternatives que calguin, del currículum escolar.

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

Som un centre plural obert i respectuós amb els principis democràtics, que adopta, com a marc de referència per a la formació de l’alumnat, un conjunt de valors que afavoreixen la convivència entre tots els membres que formen aquesta comunitat educativa, i que són el suport de la vida escolar i permetin opcions responsables, respectant alhora els valors, creences, opinions o idees d’altres persones.

ENTORN I MEDI AMBIENT

Tenim en compte la problemàtica ambiental i estam oberts a l’entorn mitjançant l’observació i l’exploració. Fomentam actituds de curiositat, respecte, reciclatge i conservació del medi ambient.

METODOLOGIA

Partim sempre de la realitat social i dels coneixements previs de l’alumnat possibilitant d’aquesta manera un aprenentatge significatiu. Això implica un enfocament globalitzador tenint en compte les diferències individuals i l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

GESTIÓ

Es duu a terme democràticament, amb la participació de tots els sectors que integren la comunitat escolar. Per això s’estableixen els òrgans de gestió i participació més adients.