2020-12-02 Circular Informativa

-CAT-

Bon dia,

L’Ajuntament de Calvià a través de l’Institut Calvianer d’Esports impulsa un Pla Municipal d’Hàbits de Vida Saludables (PMHVS) amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de tots els ciutadans/nes de Calvià promovent estils de vida que permetin gaudir d’una major salut, prevenir possibles malalties i en general, millorar la qualitat de vida.

La situació sanitària actual ha posat de manifest la importància de mantenir un bon estat de salut per a reforçar el sistema immunitari. Per tot això, la prevenció i la promoció de la salut és fonamental. L’Ajuntament de Calvià en col·laboració amb els centres d’atenció primària del municipi, centraran els esforços en disminuir els hàbits de vida no saludables de la població, disminuir les atencions mèdiques, promocionar la salut i el benestar, promoure un envelliment actiu i saludable i, prevenir el deteriorament funcional.

A la vegada, aquest PMHVS també presenta un objectiu específic de promoure uns hàbits de vida saludables en l’etapa educativa de forma coordinada entre els àmbits sanitari, familiar, comunitari i educatiu.

Per això, l’ajuntament de Calvià demana la vostra col·laboració. Vos demana que ompligueu aquesta enquesta anònima que us adjuntam en aquest correu, per tal de conèixer la situació actual, analitzar les dades, i establir les línies d’acció prioritàries amb l’objectiu de millorar la salut dels estudiants i les seves famílies.

Salutacions,

La Direcció

 

-CAST-

Buenos días,

El Ayuntamiento de Calviá a través del Institut Calvianer d’Esports impulsa un Plan Municipal de Hábitos de Vida Saludables (PMHVS) con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos/as de Calviá promoviendo estilos de vida que permitan gozar de una mayor salud, prevenir posibles enfermedades y en general, mejorar la calidad de vida.

La situación sanitaria actual ha puesto de manifiesto la importancia de mantener una buena salud para reforzar el sistema inmunitario. Por todo ello, la prevención y la promoción de la salud es fundamental. El Ayuntamiento de Calviá en colaboración con los centros de atención primaria del municipio, centrarán sus esfuerzos en disminuir los malos hábitos de vida de la población, disminuir las atenciones médicas, promocionar la salud y el bienestar, promover un envejecimiento activo y saludable y, prevenir el deterioro funcional.

A la vez, este PMHVS también presenta un objetivo específico de promover unos hábitos de vida saludables en la etapa educativa de manera coordinada entre los ámbitos sanitario, familiar, comunitario y educativo.

 Por eso, el ayuntamiento de Calviá os pide vuestra colaboración. Os pide que relleneis esta encuesta anónima que te adjuntamos en este correo, con el fin de conocer la situación actual, analizar los datos, y establecer las líneas de acción prioritarias con el objetivo de mejorar la salud de los estudiantes y sus familias. 

Saludos,

La Dirección