2021-02-19 NOVES Ajudes de Menjador Escolar

-CAT-

Benvolgudes famílies

La Conselleria d’Educació realitzarà una compensació extraordinària adreçada a les unitats familiars que s’han vist afectades per una situació econòmica familiar desfavorable sobrevinguda i que presenten greus dificultats per afrontar la cobertura del servei de menjador i no reben ajudes de cap tipus per aquest mateix concepte.

En el cas que la vostra situació familiar s’hagi vist afectada per una circumstància sobrevinguda (beneficiari prestació laboral extraordinària per cessament activitat laboral treballador autònom / ERTO / prestació extraordinària fixos discontinus/ ATUR / beneficiaris rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars / no tenir cap tipus de prestació) podreu passar per secretaria del 22 de febrer fin els 8 de març ( s’ha de demanar cita prèvia)

Adjuntam en aquest missatge una circular explicativa

Per a qualsevol dubte podeu telefonar a Secretaria per informar-vos.

Un saludo

La Direcció del Centre.

 

-CAST-

estimadas familias

La Consejería de Educación realizará una compensación extraordinaria dirigida a las unidades familiares que se han visto afectadas por una situación económica familiar desfavorable sobrevenida y que presentan graves dificultades para afrontar la cobertura del servicio de comedor y no reciben ayudas de ningún tipo por este mismo concepto.

En el caso de que su situación familiar se haya visto afectada por una circunstancia sobrevenida (beneficiario prestación laboral extraordinaria por cese actividad laboral trabajador autónomo / ERTE / prestación extraordinaria fijos discontinuos / PARO / beneficiarios rentas mínimas de inserción, renta social garantizada y otros similares / no tener ningún tipo de prestación) puede pasar por secretaría del 22 de febrero final los 8 de marzo (se debe pedir cita previa)

Adjuntamos en este mensaje una circular explicativa

Para cualquier duda puede llamar Secretaría para informarle.

Un saludo

La Dirección del Centr