2021-06-17 Llistat definitiu d’admissió: Formalització de matrícula

-CAT-

Bon dia,

Vos enllaçam el llistat definitu del procés d’admissió del nostre centre:

https://drive.google.com/file/d/1KRouSSxfRm_ta_L03M6gAdxB6GXxq41k/view?usp=sharing

Desde el dia 21 de juny fins el dia 24 els alumnes amb matricula reservada a Educació Infantil podreu passar pel centre a formalitzar la matrícula. Prèviament haure d’haver sol·licitat cita previa a l’e-mail del centre escolar: ceipxaloc@educaib.eu

El dia 25 i el 28 de juny  els alumnes amb matricula reservada a Educació Primària podreu passar pel centre a formalitzar la matrícula. Prèviament haure d’haver sol·licitat cita previa a l’e-mail del centre escolar: ceipxaloc@educaib.eu

DOCUMENTS A APORTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA PEL CURS 2021-22.

-Còpia de la sol·licitud de plaça (si no l’ha feta al centre).
-2 fotografies tamany carnet.
-Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
-Fotocòpia del llibre de família (pàgines 2 i 3 i onconsta l’alumne/a).
-Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, de la mare i del pare o les persones que ostentin la pàtria potestat exclusiva.
-Fotocòpia de sentències judicials (si procedeix).
-En cas d’al·lèrgies presentar-ho per escrit.

Salutacions 

La direcció

-CAST-

Buenos días,

Os enlazamos el listado definitivo del proceso de admisión de nuestro centro:

https://drive.google.com/file/d/1KRouSSxfRm_ta_L03M6gAdxB6GXxq41k/view?usp=sharing

Desde el día 21 de junio hasta el día 24 los alumnos con matrícula reservada en Educación Infantil podrán pasar por el centro a formalizar la matrícula. Previamente tendréis que haber solicitado cita previa en el e-mail del centro escolar: ceipxaloc@educaib.eu

El día 25 y el 28 de junio los alumnos con matrícula reservada en Educación Primaria podrán pasar por el centro a formalizar la matrícula. Previamente tendréis que haber solicitado cita previa en el e-mail del centro escolar: ceipxaloc@educaib.eu

DOCUMENTOS A APORTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-22.

-Copia de la solicitud de plaza (si no lo ha hecho en el centro) .

-2 fotografías tamaño carnet.

-Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.

-Fotocopia del libro de familia (páginas 2 y 3 donde consta el alumno/a) .

-Fotocopia del DNI alumno/a, de la madre y del padre o las personas que ostenten la patria potestad exclusiva.

-Fotocopia de sentencias judiciales (si procede) .

-En caso de alergias presentarlo por escrito.

Saludos

La dirección