2023-10-05 1ra Reunió de la Junta de Delegats

-CAT-

En aquest post vos presentam als nou delegats del nostre centre escolar

Els Delegats/des han de ser nens o nenes capaços d’ajudar a tothom, han de ser justos i reflexius, amb capacitat de diàleg per a poder defensar les idees pròpies i les del grup classe.

Tots els delegats/des formaran la junta de Delegats/des del centre i es reuniran 1 cop al mes amb l’Equip Directiu on faran de portaveus de l’opinió del seu grup.

Explicam un poc les funcions i el funcionament del seu càrrec

Funcions dels delegats/ades de classe:

Han d’ajudar a la bona marxa del seu grup classe col·laborant amb el tutor:

 • Ajudant en la resolució de petits conflictes diaris fent d’intermediaris entre els companys.
 • Vetllant pel material de l’aula vigilant que se’n faci un bon ús.
 • Acollint als nous alumnes i acompanyant-los els primers dies d’arribada al centre.
 • Recollint inquietuds, propostes i crítiques del seu grup, relacionades amb l’organització de l’aula, festes de l’escola, sortides, treballs o temes que els agradaria tractar, …
 • Informant els seus companys de classe i el tutor, de les propostes i de la informació que rebi com a delegat/ada de classe en altres reunions.
 • Exercint altres funcions que li siguin encomanades pel mestre/a tutor/a o pel mestre/a responsable de les comissions en les quals puguin participar.

Han d’ajudar a la bona marxa de l’escola col·laborant amb la Direcció del centre:

 • Procurant que es respectin les normes de l’escola.
 • Aportant idees/canvis en l’organització d’activitats, patis, …
 • Transmetent les propostes recollides a les assemblees de classe.
 • Assistint a les reunions a les quals se’ls demana la seva participació: biblioteca, festes, …
 • Tranmetent petits problemes que molesten en la dinàmica de la classe.

De què podem parlar a les assemblees de delegats?

 • De coses de l’escola que ens interessen: patis, classes …
 • Del que ens proposen els nostres companys en les assemblees de classe.
 • De les festes de l’escola i com podem participar-hi.
 • De les sortides, colònies, …
 • De temes o treballs que els agradaria fer …

-CAST-

2023-10-En este post os presentamos a los nueve delegados de nuestro centro escolar

Los Delegados/as deben ser niños o niñas capaces de ayudar a todos, deben ser justos y reflexivos, con capacidad de diálogo para poder defender las ideas propias y las del grupo clase.

Todos los delegados/das formarán la junta de Delegados/as del centro y se reunirán 1 vez al mes con el Equipo Directivo donde harán de portavoces de la opinión de su grupo.
Explicamos un poco las funciones y el funcionamiento de su cargo

Funciones de los delegados/as de clase

Tienen que ayudar a la buena marcha de su grupo clase colaborando con el tutor

 • Ayudando en la resolución de pequeños conflictos diarios haciendo de intermediarios entre los compañeros.
 • Velando por el material del aula vigilante que se haga un bueno uso.
 • Acogiendo a los nuevos alumnos y acompañándoles los primeros días de llegada al centro.
 • Recogiendo inquietudes, propuestas y críticas de su grupo, relacionadas con la organización del aula, fiestas de la escuela, salidas, trabajos o temas que les gustaría tratar, …
 • Informando sus compañeros de clase y el tutor, de las propuestas y de la información que reciba como delegado/a de clase en otras reuniones.
 • Ejerciendo otras funciones que le sean encomendadas por el maestro/a tutor/a o por el maestro/a responsable de las comisiones en las que puedan participar.

Deben ayudar a la buena marcha de la escuela colaborando con la Dirección del centro:

 • Procurando que se respeten las normas de la escuela.
 • Aportando ideas/cambios en la organización de actividades, patios, …
 • Transmitente las propuestas recogidas en las asambleas de clase.
 • Asistiendo a las reuniones a las que se les pide su participación: biblioteca, fiestas, …
 • Transmitiendo pequeños problemas que molestan en la dinámica de la clase.

¿De qué podemos hablar en las asambleas de delegados?

 • De cosas de la escuela que nos interesan: patios, clases…
 • De lo que nos proponen nuestros compañeros en las asambleas de clase.
 • De las fiestas de la escuela y cómo podemos participar.
 • De las salidas, colonias, …
 • De temas o trabajos que les gustaría hacer …