2024-02-01. 1º reunió de famílies per crear la Visió del centre escolar

Avui estam d’enhorabona !

Les famílies juntament amb l’equip impulsor del centre ha començat amb el debat pedagògic per tal de dur a terme la visió de centre de la nostra escola.

Us preguntareu què és la visió de centre?

Per contextualitzar la sessió hem parlat amb les famílies sobre que és el Pla de Millora i transformació

Hem explicat que era un programa que ens serviria per acompanyar al centre educatiu a repensar i transformar el seu model educatiu i conduir-lo cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

La visió és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat. La creació de la visió serà la culminació d’un procés participatiu que comptarà amb la reflexió conjunta d’infants i joves, famílies i claustre.

Hem visualitzat el següent video:

Finaltzat la visiualització hem fet una dinàmica on hem realitzat la següent pregunta a les famílies

tenguent en compte el context actual de la societat del segle XXI i dels nostres fins i filles, com volem que siguin els nostres fills i filles d’aquí a 20 anys?”

Individualment, durant uns minuts han anat aportat les seves respostes en un post-it. Finalitzat el temps les hem posat en comú i les hem categoritzat per similitud.

Una vegada reflexionat i treballat, anem a fer una altre

“Què ha d’aportar l’escola a l’educació dels nostres fills i filles?”

I hem realitzat la mateixa tasca que a la pregunta anterior.

A continuació posar una sèrie de fotografies de la sessió: clica aquí

Finalment hem quedat per dia 22 de febrer per continuar amb aquest procés de creixement d’escola

Agraïr des d’aquí la presència de les famílies i el seu interès

La direcció

-CAST-

Hoy estamos de enhorabuena !

Las familias junto con el equipo impulsor del centro ha empezado con el debate pedagógico para llevar a cabo la visión de centro de nuestra escuela.

¿os preguntareis qué es la visión de centro?

Para contextualizar la sesión de hoy hemos hablado con las familias sobre qué es el Plan de Mejora y transformación

Hemos explicado que era un programa que nos serviría para acompañar al centro educativo a repensar y transformar su modelo educativo y conducirlo hacia el modelo que mejor responda a las necesidades educativas actuales.

La visión es el elemento que refleja el consenso de la comunidad educativa sobre cómo debe ser nuestro centro educativo en un futuro. La creación de la visión será la culminación de un proceso participativo que contará con la reflexión conjunta de niños y jóvenes, familias y claustro.

Hemos visualizado el siguiente video:

Finalizado la visualización hemos hecho una dinámica donde hemos realizado la siguiente pregunta a las familias

teniendo en cuenta el contexto actual de la sociedad del siglo XXI y de nuestros fines e hijas, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos e hijas dentro de 20 años?”

Individualmente, durante unos minutos han ido aportando sus respuestas en un post-it. Finalizado el tiempo las hemos puesto en común y las hemos categorizado por similitud.

Una vez reflexionado y trabajado, hemos realizado otra pregunta

“¿Qué debe aportar la escuela a la educación de nuestros hijos e hijas?”

Y hemos realizado la misma tarea que en la pregunta anterior.

Finalmente hemos quedado para el día 22 de febrero para continuar con este proceso de crecimiento de escuela

Agradecer desde aquí la presencia de las familias y su interés

La dirección