Pla d’Acció Tutorial

Pla d'Acció Tutorial

Entenem la funció tutorial com una acció educativa on tots els professors hi estan implicats. Hi
ha diverses funcions docents però són els tutors el més directament responsables de les accions que s’ha
de dirigir al seu grup d’alumnes, als altres docents i als pares.
L’atenció als alumnes implica:
 Seguiment del procés individual
 Foment de la integració de cada alumne dins el grup
 La interacció amb el grup i el seu procés de maduració (participació progressiva en
assemblees, activitats culturals, sortides, etc.)
 La promoció de la participació dels alumnes per a que el grup aprengui progressivament
a organitzar-se i a resoldre conflictes senzills de la vida quotidiana.
L’atenció als altres professors/es implicarà:
 Facilitar el coneixement dels alumnes individualment i com a grup
 Possibilitar una bona col·laboració entre els diferents professors
 Destacar la importància de la planificació i seguiment de la tasca educativa
 Donar informació del grup d’alumnes al nou tutor/a
L’atenció a la família respecte a la tutoria:
 Facilitar l’intercanvi d’informació pares-escola
 Promoure la col·laboració i participació dels pares/mares cap a l’escola