Pla d’emergències i evacuació del centre

Pla d’emergències i evacuació del centre

Esteu veient una revisió anomenada "Pla d'emergències i evacuació del centre", desada el 26 de juny de 2020 a les 13:23 per Bartolome Cerda Estarellas
Títol
Pla d'emergències i evacuació del centre
Contingut
L’equip directiu del centre serà el responsable d’impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències. El centre té actualitzat un pla d’emergència pels casos en què es necessiti dur a terme una evacuació de l’alumnat del centre. Cada curs escolar s’ha de realitzar un simulacre d’evacuació de l’alumnat del centre. S’ha de comunicar a la Secretaria general de la Conselleria d’Educació i Cultura el dia i l’hora d’aquest simulacre. 1.1.- Normativa legal  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals  Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències en les Illes Balears  Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats aspectos de la Llei d’ordenació d’emergències en les Illes Balears  Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents d’educació general bàsica, batxillerat i formació professional. Ministeri d’educació i Ciència
Extracte


Antic Nou Data de creació Autor Accions
26 de juny de 2020 a les 11:29 Bartolome Cerda Estarellas
26 de juny de 2020 a les 11:23 Bartolome Cerda Estarellas