Reglament Organització i Funcionament

Reglament Organització i Funcionament

Aquest conjunt de normes i orientacions sobre l‟organització pràctica i el
funcionament del nostre Centre van encaminades a millorar la vida diària de
l‟escola.
La necessitat de regular puntualment el desenvolupament de la vida en el nostre
centre, ens convida a estructurar les relacions que s’hi originen i a arbitrar
procediments de funcionament per poder fer més eficients les actuacions de tots els
qui formam part de la comunitat escolar.
Pretenem que siguin una eina informativa a on hi trobem qualsevol de les
preguntes que ens feim quan arribam al Centre per primera vegada i les normes per
les quals ens regim per tal que la convivència sigui agradable per tots els qui
treballam en el Centre: mestres, alumnes, pares i mares, personal no docent i
serveis municipals.
També hi volem reflectir l‟organització i el repartiment de responsabilitats no
definides per la normativa vigent, l‟organització dels espais del Centre,
funcionament dels serveis educatius, les normes d‟ús de les instal·lacions i recursos
del Centre…
D‟acord amb l’article 61 del Reglament Orgànic de les escoles d’educació
infantil, dels col.legis d’educació primària, i del col.legis públics d’educació
infantil i primària (Decret 119/2002 de 27 de setembre, BOIB 120 de 5-10-
02), el ROF haurà de respondre l‟esquema següent, fet que queda reflectit a l‟índex
d‟aquest document:
1. Organització pràctica de la participació de tots els membres de la comunitat
educativa.
2. Normes de convivència que afavoreixen les relacions entre els diferents
membres de la comunitat educativa.
3. Canals de coordinació entre òrgans de govern, tutors, coordinadors de cicle;
de l‟equip de suport; de serveis i d‟activitats complementàries i extraescolars;
de la comissió de normalització lingüística, i altres coordinacions.
4. Organització i repartiment de responsabilitats no definides en la normativa
vigent.
5. Organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l‟ús
correcte. Pla d‟evacuació de centre i de prevenció de riscos.
CEIP XALOC
6. Normes de funcionament dels serveis educatius del centre.
7. Organització interna
Aquest document, tal com marca el decret 119/2002, art 61, ha estat elaborat
per l‟equip directiu amb la participació dels diversos sectors de la comunitat
educativa i aprovat pel consell escolar. La participació dels diversos cicles i equips
constitueix uns dels elements principals de consens en l‟elaboració d‟aquest
document pel claustre.
Es podrà modificar i anar ampliant sempre que ho sol·liciti l’equip directiu,
el Claustre, qualsevol sector del Consell Escolar, o un terç dels membres del
mateix.
Aquest document haurà d‟estar aprovat pel Consell Escolar i entrarà en vigor en
estar aprovat.