Pla de Convivència

Pla de Convivència

La comissió pedagògica del C.E.I.P. Xaloc presenta aquest Pla de
Convivència que, una vegada aprovat, incorporarà a la Programació General
Anual i es desenvoluparà i implantarà en el curs 2017/18
La convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, és per això que
les actuacions van encaminades al desenvolupament de comportaments
adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, per mitja de la
participació, bons canals de comunicació i la prevenció dels problemes de
conducta. Per això, s’han elaborat unes regles de bona convivència i una
normativa, que han de regular el funcionament del centre.
En l’actualitat el clima de convivència en el centre és bo. No s’observen greus
problemes encara que, de tant en tant, hi ha algun conflicte esporàdic que es
resol fonamentalment amb el diàleg ( de les parts implicades) i amb alguna
mesura disciplinaria de caràcter menor.