Programació General Anual

El Col·legi Públic “Xaloc” és un centre d’Infantil i Primària que començà a
principis dels anys 70 com a una escola unitària que progressivament amplià les
seves unitats. Està ubicat a Peguera, localitat que pertany a l’Ajuntament de
Calvià. És un lloc de turisme i la majoria de… Llegeix més»

Pla Atenció a la diversitat

El Decret 119/2002, de 27 de setembre (ROC) estableix al seu capítol IV la
composició i funcions de l’equip de suport. Així diu que formaran part de l’equip de
suport el responsable de l’orientació educativa i psicopedagògica del centre, els
professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat… Llegeix més»

Pla d’emergències i evacuació del centre

L’equip directiu del centre serà el responsable d’impulsar els plans de seguretat i emergència
del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les
incidències.
El centre té actualitzat un pla d’emergència pels casos en què es necessiti dur a terme una
evacuació de l’alumnat del centre.
Cada… Llegeix més»

Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic del CEIP Xaloc es fonamenta en el compliment de l’article
4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears que estableix que la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.
A més reconeix el dret de tothom… Llegeix més»

Pla de Convivència

La comissió pedagògica del C.E.I.P. Xaloc presenta aquest Pla de
Convivència que, una vegada aprovat, incorporarà a la Programació General
Anual i es desenvoluparà i implantarà en el curs 2017/18
La convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, és per això que
les actuacions van encaminades… Llegeix més»

Pla d’Acció Tutorial

Entenem la funció tutorial com una acció educativa on tots els professors hi estan implicats. Hi
ha diverses funcions docents però són els tutors el més directament responsables de les accions que s’ha
de dirigir al seu grup d’alumnes, als altres docents i als pares.
L’atenció als alumnes… Llegeix més»

Reglament Organització i Funcionament

Aquest conjunt de normes i orientacions sobre l‟organització pràctica i el
funcionament del nostre Centre van encaminades a millorar la vida diària de
l‟escola.
La necessitat de regular puntualment el desenvolupament de la vida en el nostre
centre, ens convida a estructurar les relacions que s’hi originen i a… Llegeix més»